Bugetul comunei Ciorăști este orientat spre realizarea de investiții

Consiliul Local Ciorăști a aprobat bugetul comunei pentru anul 2019. Ca în fiecare an, prioritatea autorităților locale sunt investițiile, pentru care au fost prevăzute sume importante. 

 

 

Bugetul local este fundamentat cu respectarea principiului echilibrului bugetar şi totalizează 13.695.890 lei. Veniturile bugetului local sunt constituite din:

2.027.000 lei repartizate de CJ VRANCEA, a cotei de 17,5 % din TVA și din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, dupa cum urmeaza: 485.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit suma estimata a fi încasată, 104.000 lei, reprezentând cota de impozit pe venit alocata direct, 1.438.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru funcționare;

100.000 lei cota de 7.5% din impozitul pe venit estimat pe anul 2019 reprezentând fondul la dispoziția CJ Vrancea;

109.500 lei, reprezentând sume defalcate din TVA pentru fînanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, din care 87.000 lei pentru învățământ cheltuieli materiale, 12.000 lei pentru fînanțarea ajutorului de încălzire a locuînței, pentru ajutorul social, 7.500 lei pentru plata stimulentelor educaționale (tichete de grădiniță), 3.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerînțe educaționale;

808.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit suma estimată a fi încasată în anul 2019;

39.120 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe clădiri persoane fizice;

92.940 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe clădiri persoane juridice;

78.210 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe teren persoane fizice;

14.100 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe teren persoane juridice;

459.870 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe teren extravilan;

87.300 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe mijloace de transport persoane fizice;

32.380 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din impozitul pe mijloace de transport persoane juridice;

76.440 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată alte impozite fiscale (taxa atestat producător, taxa plăcuțe de înmatriculare, taxe vânzări stradale, taxa xerox, salubritate, taxa PȘI);

204.000 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din alte venituri din conceșiuni și închirieri: pășune, spatii piața agroalimentara, apartamente casa specialistului, spațiu posta, spatii primăria veche, dispensar, conceșiuni societăți comerciale;

400.000 lei dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat;

10.000 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din amenzi de circulație;

2.000 lei, reprezentând suma estimata a fi încasată din alte amenzi;

2.500 lei, reprezentând suma încasată pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru populație;

235.000 lei reprezentând suma estimata a fi încasată din bugetul ANCPI pentru fînanțarea lucrărilor de înregistrare șistematica din cadrul programului național de cadastru și carte funciara.

216.830 lei, reprezentând suma rămasă a fi încasată conform contract semnat cu MDRAP pentru fînanțarea Programului de dezvoltare locala a obiectivului de investiții Dispensar Uman – Lucrări de reabilitare și modernizare com Ciorăști, Județul Vrancea;

3.225.020 lei, reprezentând sume ce urmează a fi încasate de la Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul de investiții Centru de zi, cantîna socială și îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în Comuna Ciorăști, Județul Vrancea;

940.120 lei, reprezentând sume încasate din prefinanțare de la Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru proiectul Educație Europeana în Vrancea POCU/74/6/18/105800;

4.966.860 lei, reprezentând sume de încasat de la AFIR pentru susținerea următoarelor proiecte:

3.529.820 lei pentru proiectul Modernizare drumuri comunale în comuna Ciorăști,

465.850 lei pentru proiectul Contruire remiza și spațiu administrativ PSI, în sat Ciorăști, Jud. Vrancea

454.330 lei pentru proiectul Modernizare drum de exploatație Agricolă, Satul Nou com Ciorăști Județul Vrancea-limita jud. Brăila sat Salcia Tudor.

 

BUGETUL CREDITELOR INTERNE:

1.086.690 lei  suma încasată în baza OUG8/2018, pentru cofinanțarea proiectului de investiții CONSTRUIRE REMIZA ȘI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORĂȘTI, COMUNA CIORĂȘTI, JUDEȚUL VRANCEA finanțat din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014-2020, FEADR –AFIR.

 

La partea de cheltuieli sunt cuprinse următoarele prevederi bugetare:

1.935.850 lei autorităţi executive din care:

cheltuieli cu salariile 1.300.900 lei, din care 1.105.170 ei salarii,  49.000 lei indemnizație de hrana, vouchere de vacanță suma de 17.400 lei, 141000 lei indemnizații consilieri.

cheltuieli materiale 617.000 lei din care:

7.000 lei  pentru furnituri de birou,

2.000 lei pentru materiale de curățenie,

27.000 lei pentru încălzit, iluminat,

38.000 lei pentru carburanți necesari funcționării mașinii mortuare, a mașinilor de transport persoane primărie, achiziție propan pentru centrala termica

20.000 lei pentru piese de schimb, necesare funcționării mașinii mortuare și a mașinii de transport persoane primărie

31.000 lei pentru cheltuieli cu poșta, telefonie, internet,

11.000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, și anume: refil cartușe imprimante, piese de schimb, componente IT, diverse

157.000 lei pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: chirie program informatic INDECO, SOFTAGORA (registru agricol, tichete sociale, asistență sociala), elaborare ziar local CIORĂȘTII MARI, servicii de paza, consultanta juridica, mentenanță IT, găzduire șite

10.000 lei pentru reparații sediu primărie

15.500 lei pentru obiecte de inventar

6000 lei pentru cheltuieli deplasare

5000 lei pentru pregătirea profesională

2.500 lei pentru reclama și publicitate (anunțuri ocupare post, felicitări)

285.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunurile și serviciile, din care suma de 235.000 lei pentru înregistrare sistematică a imobilelor, suma de 50.000 lei pentru achiziționare placute pentru nomenclatorul stradal, iar diferența pentru cheltuieli diverse( neprevăzute).

18.100 lei SISTEME DE SUPRAVEGHERE ÎN COMUNA CIORĂȘTI JUD VRANCEA

716.570 lei Ordine publică și siguranţă naţională din care:

cheltuieli cu salariile 71.600 lei, din care 3.850 lei îndemnizație de hrana, vouchere de vacanță suma de 1.450 lei

cheltuieli materiale 40.000 lei, din care:

10000 lei  pentru carburanți necesari funcționării mașinii de pompieri, 

4000 lei pentru piese de schimb, necesare funcționarii mașinii de pompieri, 

5000 lei pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (asigurare mașina pompieri),

20.000 lei achiziție stingătoare

1.000 lei pentru pregătire profesionala

139.120 lei reprezentând dobânda și rata pentru anul 2019, aferenta împrumutului în baza OUG 8/2018, având ca destinatie finanțarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectului CONSTRUIRE REMIZA ȘI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORĂȘTI, COMUNA CIORĂȘTI, JUDEȚUL VRANCEA finantat din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014-2020,

cheltuieli de dezvoltare 1.552.540 lei pentru proiectul CONSTRUIRE REMIZA ȘI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, din care 465.850 lei din bugetul local, suma ce urmează a fi încasată de la AFIR și 1.086.690 lei din bugetul creditelor interne.

1.182.620 lei capitol Învăţământ din care:

cheltuieli materiale 160.000 lei, din care:

1000 lei  pentru furnituri de birou,

2.400 lei pentru materiale de curățenie,

21.500 lei pentru încălzit, iluminat, lemne de foc

2.200 lei pentru apa, canal și salubritate,

9.000 lei pentru carburanți necesari funcționării microbuzului școlar,

1000 lei pentru piese de schimb, necesare funcționării microbuzului școlar,

4.600 lei pentru cheltuieli cu posta, telefonie, internet,

7000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional și anume: refil cartuse imprimante, piese de schimb, componente IT, diverse

80.700 lei  pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (mentenanță programe informatice, aparatura IT, transportul elevilor-diferite reparații, curățarea coșurilor de fum, vitanjare)

27.600 lei pentru cheltuieli cu deplasare – naveta profesorilor

7.500 lei cheltuieli cu tichete sociale pentru grădiniță

3000 lei cheltuieli pentru plata drepturile copiilor cu cerinte educaționale

cheltuieli de dezvoltare 1.016.120 lei, din care:

940.120 lei suma ce urmează  a fi încasată din prefinanțare  pentru finanțarea proiectului Sanse egale la educatie – SEE Vrance, POCU 2014-2020 axa prioritara 6 Scoala pentru toti

10.000 lei pentru învestitia Studii și avize initiale GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT CIORĂȘTI -LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE, COMUNA CIORĂȘTI proiect depus la MDRAP

46.000 lei studii și avize initiale în vederea depunerii proiectul EDUCATIE EUROPEANA ÎN CIORĂȘTI- EEC VRANCEA -reabilitare și modernizare Școala Gimnaziala Ionel Șirbu

5.000 lei Studii și avize înitiale  Scoala Gimnaziala Ionel Șirbu Ciorăști – Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare proiect depus la MDRAP

5.000 lei Studii și avize initiale Scoala Primara Mihalceni, Comuna Ciorăști, Județul Vrancea – Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare proiect depus la MDRAP

496.300 lei capitol Sănătate

496.330 lei pentru proiectul de investiții Dispensar uman sat Ciorăști – Lucrări de reabilitare și modernizare com. Ciorăști jud Vrancea, din care suma de 216.830 lei de la bugetul de stat (MDRAP) și suma de 279.470i lei din bugetul local reprezentând cofinanțarea proiectului.

258.350 lei capitol Cultură, recreere și religie, din care:

Camine Culturale

cheltuieli cu salariile 70.350 lei, indemnizație hrana 3.850 lei vouchere de vacanta suma de 1.450 lei

cheltuieli materiale 12000 lei, din care:

2000 lei pentru materiale de curățenie,

11000 lei  pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: servicii de curățătorie, evenimente organizate cu diferite ocazii

Sport – 75.000 lei, din care pentru anul competitional de fotbal 2018-2019 și tur sezon 2019-2020

5.000 lei transport jucători

50.000 lei prime jucători

7.000 lei hrană jucători

9.000 lei taxe AJF Vrancea, taxe arbitraj

4.000 lei cheltuieli cu  întreținerea bazei sportive și a echipamentului

Parcuri – 100.000 lei pentru investițiile Amenajare spatii verzi, amenajare loc de joaca pentru copii, dotare cu mobilier urban și imprejmuire în localitatea Satul nou și Codresti, com Ciorăști

4.033.890 lei Capitol  Asigurări şi asistenţă socială, din care:

cheltuieli materiale 3.000 lei,  pentru serviciile de transport a persoanelor vârstnice

cheltuieli cu ajutoare sociale 778.000 lei, din care:

760 .000 lei pentru indemnizații lunare de handicap

3.000 lei pentru ajutor de înmormântare

18.400 lei pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței combustibil

cheltuieli de dezvoltare 3.252.710 lei, din care

3.252.710 lei pentru studii și avize inițiale Centru de zi pentru persoane vârstnice, comuna Ciorăști Județul Vrancea

164.000 lei Capitolul locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, din care:

66.000 lei pentru Iluminatul Public, din care:

48.000 lei pentru iluminat public

10.000 lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter functional – se vor achiziționa becuri pentru iluminatul stradal

8.000 lei  pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: avize, certificate de racordare

48.000 lei pentru Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, din care:

Cheltuieli materiale 8.000 lei, din care:

2.000 lei materiale pentru curățenie Piața Agroalimentara

6.000 lei pentru Lucrări de de reparație, la Piața Agroalimentara

90.000  lei Cheltuieli de dezvoltare, din care 40.000 lei pentru investiția  pentru Elaborarea Planului Urbanistic General în comuna Ciorăști, și 50.000 lei pentru studii de fezabilitate Alimentare cu gaze naturale a comunei Ciorăști, Județul Vrancea

28.500 lei pentru Capitolul  Protecția Mediului, din care:

cheltuieli cu salariile 10.500 lei

cheltuieli materiale 8.000 lei pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: contract salubrizare, diverse taxe

Cheltuieli de dezvoltare 10.000 lei, din care

10.000 lei pentru obiectivul de investiții Înfiintare Sisteme de Canalizare a Apelor Uzate în Comuna Ciorăști jud Vrancea- proiect depus la MDRAP

4.884.110 lei pentru Capitolul Transporturi, din care:

 cheltuieli materiale 201.600 lei, din care:

66000 lei Reparații curente – reparații drumuri comunale

85.600 lei Reparații infrastructura program inundații – șanțuri la drumurile publice

26.5 comisioane, dobanzi credit

198 .000 lei rambursare credit pentru investiții Modernizare drumuri de înteres local

cheltuieli de dezvoltare 4.501.010 lei, din care:

3.529.820 lei pentru obiectivul de investiții în continuare Modernizare drumuri comunale comuna Ciorăști jud Vrancea (5.23km), AFIR

454.330 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de exploatație agricolă sat Satul Nou comuna Ciorăști jud Vrancea – limita Județul Brăila sat Salcia Tudor

403.860 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de interes local comuna Ciorăști, Jud. Vrancea – fonduri proprii

10.000 lei pentru obiectivul de investiții nou Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Ciorăști jud Vrancea (7,00km), prin PNDL -MDRAP

100.000 lei Modernizare drum cimitir sat Mihalceni comuna Ciorăști jud Vrancea – fonduri proprii

 

Categorii: Știri

Etichete: ,,,